Cái chết của 2.000 tỉ

Nhà máy Soda tại Khu kinh tế Chu Lai, Quảng Nam. Ảnh:Thanh Hải
Nhà máy Soda tại Khu kinh tế Chu Lai, Quảng Nam. Ảnh:Thanh Hải
Nhà máy Soda tại Khu kinh tế Chu Lai, Quảng Nam. Ảnh:Thanh Hải