Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

128 tỉ đồng và 0 mét khối bùn