Kỳ nhân làm thuốc trường sinh

Ông Trần Ngọc Lâm trong hành trình lên Fansipan.
Ông Trần Ngọc Lâm trong hành trình lên Fansipan.