VBI chi trả 120 triệu đồng bồi thường bảo hiểm tại Thanh Hóa