Thực trạng chậm hủy chuyến của hàng không Việt Nam

Ảnh KH.
Ảnh KH.