Kinh tế 24h: Khóc ròng mua phải đất... “hứa”; bất động sản chững lại

Kinh tế 24h: Khóc ròng mua phải đất... “hứa”; bất động sản chững lại
Kinh tế 24h: Khóc ròng mua phải đất... “hứa”; bất động sản chững lại