Bộ trưởng Giao thông: BOT, sản phẩm của giai đoạn trước và sẽ giải quyết ổn