Bộ NNPTNT ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 400 triệu đồng