CĐ Văn phòng Trung ương Đảng: Tổ chức Hội thi “Văn nghệ và thời trang công sở”