Nhạc sĩ Dương Cầm: Tôi nhận được nhiều tin nhắn nhục mạ khi tham gia "Sao đại chiến"

Nhạc sĩ Dương Cầm.
Nhạc sĩ Dương Cầm.
Nhạc sĩ Dương Cầm.