Tháng chạp - Về quê

Tượng Phật nằm, ở núi Tà Cú, Bình Thuận
Tượng Phật nằm, ở núi Tà Cú, Bình Thuận
Tượng Phật nằm, ở núi Tà Cú, Bình Thuận