Người đàn ông bay lượn ngoạn mục qua tượng Chúa Cứu thế nổi tiếng