Khó tin cảnh sư tử sợ hãi tháo lui trước chó nhỏ hung hăng