Rùng mình bầy rắn độc đói mồi săn đuổi, cuộn chặt kỳ nhông