Khó tin cảnh sóc đói liều mạng tấn công, cắn chết rắn ăn thịt