Hoảng hồn ngựa vằn ngoạm tay, kéo lê nhân viên vườn thú