Ông Trương Công Thắng đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc của Masan Consumer Holdings và Masan Consumer