Forbes: Việt Nam có 6 tỉ phú USD với tổng tài sản 13 tỉ USD

Lên top