Bảo Việt dự chi 670 đồng tỉ cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong quý IV

Bảo Việt - thương hiệu minh bạch dự tính chi gần 670 tỉ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong Quý IV.
Bảo Việt - thương hiệu minh bạch dự tính chi gần 670 tỉ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong Quý IV.
Bảo Việt - thương hiệu minh bạch dự tính chi gần 670 tỉ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong Quý IV.
Lên top