Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xem phim "người lớn" có phải là suy đồi?