Tăng lương tối thiểu vùng năm 2017: Vai trò nổi bật của các công đoàn cơ sở