Sắp đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử

Phiên họp của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng
Phiên họp của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng