Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

2017, Bộ Xây dựng tiếp tục trọng tâm phát triển nhà ở xã hội