Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cho chữ đầu xuân: Nhất tự thiên kim - Một chữ đáng nghìn vàng

Thư pháp gia, TS Cung Khắc Lược.

Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Thư pháp gia, TS Cung Khắc Lược. Ảnh: TRẦN VƯƠNG