Yên Bái hạn chế tổ chức sự kiện, hoạt động tập trung đông người

Yên Bái xử lý nghiêm các trường hợp vi pham quy định phòng, chống COVID-19.
Yên Bái xử lý nghiêm các trường hợp vi pham quy định phòng, chống COVID-19.
Yên Bái xử lý nghiêm các trường hợp vi pham quy định phòng, chống COVID-19.
Lên top