Thông tin trường hợp F1 làm việc ở KCN Amata trở thành F0 là chưa chính xác

Lên top