Thanh tra bệnh viện móc túi bệnh nhân bằng "cắt xén, tráo phim"