Phản hồi của các bệnh viện sau bài viết loạn giá xét nghiệm nhanh COVID-19

Các bệnh viện đã có phản hồi về giá xét nghiệm test nhanh COVID-19.
Các bệnh viện đã có phản hồi về giá xét nghiệm test nhanh COVID-19.
Các bệnh viện đã có phản hồi về giá xét nghiệm test nhanh COVID-19.
Lên top