Ông lang trị vô sinh độc đáo và chuyện con nuôi “rải” khắp nước