Những chiến sĩ thâu đêm chống giặc COVID-19: 4 ngày chỉ ngủ 8 tiếng

Những chiến sĩ CDC thâu đêm chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Những chiến sĩ CDC thâu đêm chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Những chiến sĩ CDC thâu đêm chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top