Nhật Bản giúp Việt Nam đào tạo điều dưỡng viên

Các điều dưỡng viên Việt Nam tham dự khóa học.
Các điều dưỡng viên Việt Nam tham dự khóa học.