Người Việt đã ưu tiên dùng thuốc Việt?

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Y tế
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Y tế