Người kiện bệnh viện bồi thường 1.000 đồng nói gì sau khi thắng kiện?

Lên top