Ngành y tế đã thực hiện những việc chưa từng có tiền lệ

Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng các cá nhân. Ảnh: BYT cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng các cá nhân. Ảnh: BYT cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng các cá nhân. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top