Mức độ suy giảm dưỡng chất của thực phẩm bao nhiêu là được phép?

Cơ quan quản lý đối thoại với doanh nghiệp về khung dung sai chuẩn cho sản phẩm thực phẩm
Cơ quan quản lý đối thoại với doanh nghiệp về khung dung sai chuẩn cho sản phẩm thực phẩm