Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Nghị quyết số 128 phân loại 4 cấp độ nguy cơ (4 vùng tương ứng xanh, vàng, cam, đỏ). Ảnh: Hà Giang
Nghị quyết số 128 phân loại 4 cấp độ nguy cơ (4 vùng tương ứng xanh, vàng, cam, đỏ). Ảnh: Hà Giang
Nghị quyết số 128 phân loại 4 cấp độ nguy cơ (4 vùng tương ứng xanh, vàng, cam, đỏ). Ảnh: Hà Giang
Lên top