Kiểm định chất lượng mẫu vaccine làm 3 trẻ nhỏ tử vong