Không điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2016

Năm 2016 sẽ không điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế
Năm 2016 sẽ không điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế