Kháng kháng sinh ở Việt Nam cao nhất thế giới

Kháng kháng sinh ở Việt Nam rất trầm trọng (ảnh minh họa).
Kháng kháng sinh ở Việt Nam rất trầm trọng (ảnh minh họa).