Hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định phòng, chống dịch bệnh