Hải Dương chưa tìm ra F0 từ Đà Nẵng về, nguồn lây vẫn nằm trong cộng đồng

Chủng SARS-CoV-2 mà Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã nuôi cấy và phân lập trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Chủng SARS-CoV-2 mà Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã nuôi cấy và phân lập trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Chủng SARS-CoV-2 mà Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã nuôi cấy và phân lập trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Lên top