Hà Nội: Năm 2020, 100% chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý

Phân loại rác thải y tế tại nguồn của một cơ sở y tế. Ảnh minh họa
Phân loại rác thải y tế tại nguồn của một cơ sở y tế. Ảnh minh họa
Phân loại rác thải y tế tại nguồn của một cơ sở y tế. Ảnh minh họa
Lên top