Đình chỉ lưu hành 4 loại thuốc của Ấn Độ và Hàn Quốc