Đề nghị chưa cho 3 chuyên gia Trung Quốc vào nhà máy khi chưa khai báo y tế

Lên top