Chuyển đổi số y tế quốc gia: "Mỗi người dân có một bác sĩ riêng"

Ngành y tế sẽ triển khai sáng kiến "mỗi người dân có một bác sĩ riêng". Ảnh: BVCC
Ngành y tế sẽ triển khai sáng kiến "mỗi người dân có một bác sĩ riêng". Ảnh: BVCC
Ngành y tế sẽ triển khai sáng kiến "mỗi người dân có một bác sĩ riêng". Ảnh: BVCC
Lên top