Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Lên top