Chống dịch cúm A/H5N1: Bảo hộ người nuôi hơn giết yến