Bộ Y tế phê duyệt tiếp nhận 2 triệu viên thuốc điều trị COVID-19 Avigan

2 triệu viên thuốc Avigan sắp về Việt Nam hỗ trợ điều trị COVID-19.
2 triệu viên thuốc Avigan sắp về Việt Nam hỗ trợ điều trị COVID-19.
2 triệu viên thuốc Avigan sắp về Việt Nam hỗ trợ điều trị COVID-19.
Lên top