Biến thể mới của SARS-CoV-2 sẽ rất nguy hiểm nếu không kiểm soát tốt

Một chủng SARS-CoV-2 mà Việt Nam phân lập và nuôi cấy được trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Một chủng SARS-CoV-2 mà Việt Nam phân lập và nuôi cấy được trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Một chủng SARS-CoV-2 mà Việt Nam phân lập và nuôi cấy được trước đó. Ảnh: Viện VSDTTW
Lên top