Bệnh nhân thứ 4 tại Đà Nẵng khỏi bệnh: “Tôi rất ấn tượng về Việt Nam”

Bệnh nhân thứ 4 tại Đà Nẵng khỏi bệnh gửi lời cám ơn Việt Nam
Bệnh nhân thứ 4 tại Đà Nẵng khỏi bệnh gửi lời cám ơn Việt Nam
Bệnh nhân thứ 4 tại Đà Nẵng khỏi bệnh gửi lời cám ơn Việt Nam
Lên top